KONKURS ZA UPIS U PRVI (I) RAZRED

K O N K U R S
za upis učenika u prvi razred srednjih škola
Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2015/2016. godini

I

Gimnazija „Visoko“ u Visokom u školskoj 2015/2016. godini upisuje 5 odjeljenja po 27 učenika, ukupno 135 učenika.

II

Konkurs za upis u I razred Gimnazije „Visoko“ u Visokom traje od 09. juna do 16. juna 2015. godine od 9,00 do 13,00 sati.

III

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– Zahtjev za upis (poseban formular)
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
– Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
– Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, koje donosi Ministarstvo.

Na osnovu člana 80. stav 5. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07, 19/09 i 04/14), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport donosi

KRITERIJE
za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području
Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2015/16. godini

1. Ovim Kriterijima utvrđeni su uslovi za prijem – upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2015/16. godini.
2. Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji na dan upisa nisu stariji od 18 godina.
U specijalnu srednju školu pravo upisa imaju učenici koji na dan upisa nisu stariji od 20 godina.
3. U prvi razred srednjih škola upisuju se učenici u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2015/16. godinu, koji donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
Upis učenika realizira komisija, koju imenuje školski odbor srednje škole.
Rang listu svih kandidata i spisak primljenih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli, nakon što je verificira školski odbor, najkasnije dva dana nakon zatvaranja Konkursa.
4. Prijem i upis učenika u prvi razred srednje škole vrši se po istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa članom 8. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 05/04, 20/07,19/09, 09/11 i 04/14).
5. Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija koji su sastavni dio Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola.
6. Učenik koji je u toku odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi postigao izuzetne rezultate i proglašen učenikom generacije, stiče pravo upisa u prvi razred izabrane srednje škole bez bodovanja.
7. Prijem učenika u prvi razred gimnazije vrši se na osnovu:
– općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale,
– uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole,
– rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole,
– posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. stav 1. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 5/04 i 20/07, 9/11 i 04/14).
8. Rang lista kandidata dobija se zbirom bodova koje je kandidat ostvario po osnovu:
– općih uspjeha kandidata postignutih u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatih na po dvije decimale i uvećanih tri puta,

– uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta (odličan 5 bodova, vrlodobar 4 boda, dobar 3 boda i dovoljan 2 boda) u skladu sa Nastavnim planovima i programima VI-IX razreda osnovne škole,
– rezultata postignutih na takmičenjima iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole
Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou Federacije BiH dobije se: a) za osvojeno 1. mjesto 5 bodova
b) za osvojeno 2. mjesto 4 boda
c) za osvojeno 3. mjesto 3 boda,
Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou Kantona dobije se:
a) za osvojeno 1. mjesto 4 boda
b) za osvojeno 2. mjesto 3 boda
c) za osvojeno 3. mjesto 2 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou općine dobije se: a) za osvojeno 1. mjesto 3 boda
b) za osvojeno 2. mjesto 2 boda
c) za osvojeno 3. mjesto 1 bod.
Po osnovu takmičenja iz ovog Kriterija boduju se samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou općine, Kantona i Federacije BiH, i to iz nastavnih predmeta matematika, fizika, strani jezik i informatika, a za umjetničke škole i srednje škole za vjerske službenike iz takmičenja u okvirima te struke, i specifičnog/praktičnog dijela prijemnog ispita – 15 bodova u umjetničkim školama i srednjim školama za vjerske službenike.
9. Predmeti značajni za upis u određenu vrstu srednje škole:
1. predmet 2. predmet 3. predmet
Gimnazija Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Strani jezik

Pod jednakim uslovima, prednost pri upisu imaju djeca poginulih boraca (šehida), ratnih vojnih invalida i djeca boraca.
10. Za kandidate koji su osnovnu školu završili u inostranstvu, a kod kojih u svjedodžbama nema relevantnih predmeta za određenu vrstu srednje škole, uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole.
11. Ovi Kriteriji važe za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2015/16. godinu.
12. Ukoliko se na Konkurs prijave učenici/ce sa završenom osmogodišnjom osnovnom školom primjenjivat će se Kriteriji po kojima je izvršen upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2012/2013. godini.