Opremanje kabineta za prirodni smjer

Prošle školske godine 2016/17. naša škola je, zahvaljujući projektu organizacije World Visiona, dobila donaciju u iznosu 3.500 KM. Na čelu projekta bio je Razvojni tim kojeg su sačinjavali: direktor, predagogica, predstavnici vladine i nevladine organizacije, profesorice Gimnazije “Visoko”, predstavnici Vijeća roditelja te četiri učenika. Novac je utrošen na opremanje kabineta za prirodni smjer. Oprema je obuhvatila: tri mikroskopa, kostur i anatomiju čovjeka, hemikalije, ljudsko oko, tkiva itd. Projekt je realizovan u mjesecu oktobru ove školske godine.
Sva oprema je mnogo doprinijela poboljšanju nastave prirodnog smjera.