Konkurs za popunu upražnjenih mjesta za školsku 2019-2020. godinu

Na osnovu člana 116. Zakona o srednjoj školi, članova 120. i 121. Pravila škole, Odluke Školskog odbora br: 136/19. od 25.9.2019. godine i Saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK broj: 10-38-10165-093-1/19. od 16.10.2019. godine, Gimnazija „Visoko“ raspisuje

 

K O N K U R S

za popunu upražnjenih radnih mjesta za školsku 2019/2020. godinu

 

ODREĐENO RADNO VRIJEME DO 15.08.2020. GODINE

 1. Turski jezik 4 časa (do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 15.8.2020. godine)
 2. Etika — 2 časa
 3. Pedagogija — 2 časa
 4. Didaktika/Metodika — 3 časa
 5. Matematika — 8 časova (do povratka radnice sa bolovanja, a najduže do 15.8.2020.)

 

Uslovi konkursa:

Za navedena radna mjesta, pored općih uslova, kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene NPP, Izmjenama i dopunama NPP-a za gimnaziju, Pedagoškim standardima i Zakonom o srednjoj školi ZE-DO kantona.

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

 • Diploma o stručnoj spremi i dodatak diplomi za kandidate koji su završili po Bolonjskom procesu
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Ljekarsko uvjerenje ne starije od šest mjeseci po prijemu u radni odnos

 

Potrebna dodatna dokumentacija:

 • Rješenje o proglašenju tehnološkim viškom
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Uvjerenje o dužini čekanja na posao nakon sticanja odgovarajuće stručne spreme
 • Uvjerenje o prosjeku ocjena ostvarenih na visokoškolskoj ustanovi
 • Uvjerenje, potvrda ili drugi adekvatan akt visokoškolske ustanove kao dokaz o ostvarenoj izvrsnosti tokom školovanja
 • Dokaz o dužini radnog staža u obrazovanju kao i institucijama nadležnim za odgoj i obrazovanje (odgovarajuću potvrdu izdatu od strane ureda Zavoda za penziono/mirovinsko i invalidsko osiguranje ili potvrda Ureda porezne uprave.

Navedeni dokumenti koje su kandidati obavezni priložiti uz prijavu na konkurs, kao i propisani dodatni dokumenti prema Kriterijima, treba da budu original ili ovjerena fotokopija.

Prioritet kod izbora za popunu upražnjenih radnih mjesta putem konkursa prije bodovanja imaju osobe koje su proglašene tehnološkim viškom u školama na području ZDK u skladu sa donesenim programom o zbrinjavanju tehnološkog viška.

Kandidati koji se prijave na konkurs, a ne ispunjavaju tražene uslove o stručnoj spremi dužni su, pored gore navedene dokumentacije, dostaviti Uvjerenje fakulteta o godini studija, Uvjerenje o položenim ispitima i Uvjerenje o prosjeku ocjena. Prijem će se izvršiti u skladu sa Uputstvom za angažovanje nestručnih nastavnika u školskoj 2019/2020. godini, broj 10-38-9202/19. od 06.06.2019. godine, Izmjenama i dopunama Uputstva za angažovanje nestručnih nastavnika za verifikovano i instruktivno izvođenje nastave u školskoj 2019/20. godini broj: 10-38-9202-1/19. od 25.6.2019. godine. Prijem i bodovanje kandidata će se obaviti u skladu sa Kriterijima o načinu bodovanja kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa nastavnika, stručnih saradnika i odgajatelja i ostalih radnika u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima na području Ze-do kantona („Službene novine Ze-do kantona“, broj: 1/18. od 2.2.2018. godine), kao i na osnovu Instrukcije o dostavljanju uvjerenje o nekažnjavanju broj: 10-34-13959-3-1/18. od 7.5.2018. godine.

U prijavi za konkurs obavezno navesti e-mail adresu putem koje će kandidat biti obaviješten o Odluci Školskog odbora o prijemu kandidata.

Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Priložena dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Prijave slati na adresu: Gimnazija „Visoko“ ul. Musala bb, 71300 Visoko, sa   naznakom

„ Za prijem na radno mjesto za koje kandidat konkuriše“.

 

 

Tekst konkursa je objavljen u novinama Naša riječ, 22.10.2019. godine