U skladu sa članom 80. stav (3) i stav (7) Zakona o srednjoj školi („Sl. novine Ze-do kantona“, broj 9/17),  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK objavljuje

K O N K U R S

za upis učenika u prvi razred srednjih škola

Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2021/2022. godini

 

 

I

Gimnazija „Visoko“ u Visokom u školskoj 2021/2022. godini upisuje 4 odjeljenja po 22 učenika, ukupno 88 učenika.

II

 Konkurs za upis u I razred Gimnazije „Visoko“ u Visokom traje od 14. juna do 22. juna 2021. godine od 9,00 do 13,00 sati.

III

Na konkurs za upis u prvi razred srednje škole kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za upis (poseban formular) – preuzima se u školi
 • Izvod iz Matične knjige rođenih,
 • Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
 • Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII i VIII razredu,
 • Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona koje donosi Ministarstvo.

Na osnovu člana 80. stav (3) i stav (7) Zakona o srednjoj školi („Sl. novine Ze-do kantona“,

broj    9/17),  Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK objavljuje

KRITERIJE

za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području
Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2021/2022. godini

 

Ovim Kriterijima utvrđeni su uslovi za prijem – upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2021/2022. godini.

Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji na dan upisa nisu stariji od 18 godina.

 

U srednju školu za učenike sa teškoćama u razvoju pravo upisa imaju učenici koji na dan upisa nisu stariji od 20 godina.

 

U prvi razred srednjih škola upisuju se učenici u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2021/2022. godinu, koji donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

 

Upis učenika realizira komisija, koju imenuje nastavničko vijeće škole.

Rang listu svih kandidata i spisak primljenih učenika škole su dužne objaviti na oglasnoj tabli, nakon što je verificira nastavničko vijeće škole, najkasnije dva dana nakon zatvaranja Konkursa i istu dostavlja Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na dalje postupanje.

 

Prijem i upis učenika u prvi razred srednje škole vrši se po istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa članom 12. Zakona o srednjoj školi („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 9/17).

 

Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija koji su sastavni dio Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola.

 

Učenik koji je u toku odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi postigao izuzetne rezultate i proglašen učenikom generacije, stiče  pravo upisa u prvi razred izabrane srednje škole bez bodovanja.

 

Prijem učenika u prvi razred gimnazije vrši se na osnovu:

 • općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale,
 • uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u skladu sa realiziranim Nastavnim planovima i programima za VI-IX razred osnovne škole, rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VI i VII razredu osnovne škole,
 • posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 58. stav 1. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/18).

 

Rang lista kandidata dobija se zbirom bodova koje je kandidat ostvario po osnovu:

 • općeg uspjeha kandidata postignutih u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole izračunatih na po dvije decimale i uvećanih tri puta,
 • uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta ( odličan 5 bodova, vrlo dobar 4 boda, dobar 3 boda, dovoljan 2 boda) u skladu sa nastavnim planovima i programima  VI-IX razreda osnovne škole,
 • rezultata postignutih na takmičenjima iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu vrstu srednje škole u VI i VII razredu osnovne škole,

 

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou Federacije BiH dobije se:

 1. a) za osvojeno 1. mjesto    5 bodova
 2.    b) za osvojeno 2. mjesto     4 boda
 3.    c) za osvojeno 3. mjesto     3 boda,

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou Kantona dobije se:

 1.  a) za osvojeno 1. mjesto       4 boda
 2.  b) za osvojeno 2. mjesto       3 boda
 3.  c) za osvojeno 3. mjesto       2 boda,

 

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou općine dobije se:

 1. a) za osvojeno 1. mjesto     3 boda
 2. b) za osvojeno 2. mjesto 2 boda
 3. c) za osvojeno 3. mjesto 1 bod.

 

Po osnovu takmičenja iz ovog Kriterija boduju se samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou općine, Kantona i Federacije BiH, i to iz nastavnih predmeta matematika, fizika, strani jezik i informatika.

 

Predmeti značajni za upis u određenu vrstu srednje škole:

  1. predmet 2. predmet 3. predmet
Gimnazija Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Strani jezik

 

Pod jednakim uslovima, prednost pri upisu u skladu sa članovima 4. i 20. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica („Sl. novine Ze-do kantona“ broj: 1/14) i članovima 5., 6., 7. i 8. Uredbe o prednosti u školovanju branilaca, članova njihovih porodica („Sl. Novine Ze-do kantona 4/14), imaju djeca:

 • dobitnika ratnog vojnog priznanja ili odlikovanja
 • ratnih vojnih invalida
 • demobilisanih branilaca
 • umrlih i nestalih branilaca.

U skladu sa Revidiranim akcionim planom BiH o obrazovnim potrebama Roma pripadnici romske nacionalnosti imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih učenika srednje škole.

Osobe sa invaliditetom preko 70% imaju pravo na bezuvjetan upis u statusu redovnih učenika srednje škole.

Za kandidate koji su osnovnu školu završili u inostranstvu, a kod kojih u svjedodžbama nema relevantnih predmeta za određenu vrstu srednje škole, uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole.

 

Ovi Kriteriji važe za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2021/2022. godinu.