ETIČKI  KODEKS

 

ZAPOSLENIH U  GIMNAZIJI „VISOKO“

 

Član 1.

(1)   Etički kodeks je skup pravila, moralnih načela i načela profesionalne etike, kojih su se, u svom profesionalnom i javnom djelovanju, obavezni  pridržavati zaposlenici Gimnazije „Visoko“.

(2) Etički kodeks propisuje prihvatljivo i profesionalno ponašanje zaposlenih u Gimnaziji „Visoko“.

(3) Etičkim kodeksom uređuju se neke od obaveza i prava zaposlenih, profesionalna odgovornost nastavnika i direktora, odgovornost nastavnika i stručnih saradnika prema učenicima, prema roditeljima, ostalim zaposlenicima škole, te druge odredbe ponašanja u školskom okruženju i odgojno-obrazovnom radu, kao i posljedice koje proizilaze iz kršenja ovog Etičkog kodeksa.

Član 2.

 Svrha Etičkog kodeksa za zaposlene je zalaganje za etičku kulturu u struci, u svrhu poboljšanja odgojno-obrazovnog rada i brige za adekvatan psihofizički rast i razvoj učenika. Odgovornost rada u odgojno-obrazovnim ustanovama zahtijeva afirmaciju i prihvaćanje moralnih načela i prosocijalnih oblika ponašanja svih zaposlenih.

Član 3.

 Etički kodeks sadrži etička načela koja su obavezujuća za direktore, nastavnike i druga stručna i pomoćna lica u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Direktori, nastavnici i stručni saradnici u obavljanju dužnosti primjenjuju načela stručnosti i etička načela ponašanja zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Član 4.

Svi zaposleni dužni su čuvati službenu/profesionalnu tajnu sve do njenog službenog objavljivanja.

Član 5.

 Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi imaju pravo na dostojanstvo, integritet, privatnost te se navedeno mora uvažavati od strane radnih kolega, učenika i njihovih roditelja.

Član 6.

 Nastavnici i stručni saradnici dužni su pred učenicima čuvati svoje dostojanstvo i dostojanstvo radnih kolega.

Član 7.

Nastavnici i stručni saradnici u obavljanju poslovnih zadataka međusobno razmjenjuju mišljenja i informacije o stručnim pitanjima, radi ostvarivanja zajedničkog dobra, razvijaju saradnički i profesionalni odnos.

Član 8.

Nastavnici i stručni saradnici ne smiju davati prednost obrazovnom nad odgojnim radom. Nastavnici imaju profesionalnu i moralnu odgovornost za  razvoj ličnosti , psihofizički razvoj i dobrobit, kvalitetu usvojenih znanja, navika, vještina i stavova, a naročitu pažnju posvećuju učenicima sa teškoćama u razvoju.

Član 9.

Nastavnici  i stručni saradnici dužni su uvažavati opća načela odgojno-obrazovnog rada, a osobito načela dosljednosti, primjerenosti i individualizacije.

Član 10.

Direktor, nastavnici i stručni saradnici u svakodnevnom radu, svojim ponašanjem i stavom su primjer učenicima.

Član 11.

 Direktor, nastavnici i stručni saradnici su odgovorni u obavljanju svoje profesionalne dužnosti. Obaveza je svakog nastavnika i stručnog saradnika da spriječi nasilničko i  destruktivno ponašanje učenika, uništavanje imovine škole, kao i sve druge asocijalne oblike ponašanja učenika.

Član 12.

Nedopustivo je ispoljavanje bilo kakvog neprihvatljivog oblika ponašanja nad učenicima i među učenicima, nad nastavnicima i ostalim zaposlenicima, između nastavnika, te između nastavnika i roditelja učenika.

Član 13.

Nastavnici su dužni sa roditeljima  učenika njegovati otvoreni dijalog i pravovremeno rješavati nesuglasice na profesionalnom nivou. U slučajevima kada se uvjerenja roditelja u potpunosti razilaze sa usmjerenjem predškolske ustanove ili škole, nastojat će se pronaći najprihvatljivije rješenje za učenika.

 

Član 14.

(1) Nedopustivo je da zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi u komunikaciji koriste prijeteći govor, nepristojne šale i opaske, uvredljive riječi i bilo koji oblik psihičkog ili fizičkog nasrtaja, koje učenika mogu povrijediti, poniziti, ismijati ili zastrašiti.

(2) Nedopustivo je da roditelji učenika u komunikaciji sa nastavnicima i ostalim zaposlenim koriste prijeteći govor, nepristojne šale i opaske, uvredljive riječi i bilo koji oblik fizičkog ili psihičkog nasrtaja.

Član 15.

Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi su u  obavezi da poštuju jednakost među spolovima i uzdržavaju se od svih oblika diskriminacije, bilo da učenicima uskraćuju prava, daju posebne privilegije ili ih isključuju iz programa ili aktivnosti.

Član 16.

 Direktor,nastavnici i stručni saradnici u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu motivišu učenike da se ponašaju u skladu sa zaštitom prirodnog okoliša.

Član 17.

Direktor odgojno-obrazovne ustanove u saradnji sa pedagogom/psihologom je dužan u toku školske godine inicirati edukaciju nastavnika, stručnih lica, učenika i roditelja/staratelja o vrstama neprihvatljivih oblika ponašanja, ranoj detekciji, preventivnim i interventim mjerama u slučaju neprihvatljivog ponašanja djece i  mladih,  sa osobitim naglaskom  na  sve oblike vršnjačkog nasilje.

Član 18.

(1) Svi zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi su dužni  da spriječe nasilje, ali i da reaguju u slučaju sumnje da se nasilje nad učenicima dešava u okviru porodice ili nekom drugom mjestu.

(2) Kod saznanja bilo kakvog oblika psihičkog ili fizičkog zlostavljanja ili nekog drugog neprihvatljivog ponašanja učenika, koje može štetiti psihofizičkom razvoju i integritetu učenika, nastavnici i stručni saradnici dužni su u najkraćem roku obavijestiti direktora škole, a direktor škole je dužan odmah, pismenim putem obavijestiti roditelje/staratelje,Centar za socijalni rad općine, Ministarstvo za unutrašnje poslove Kantona, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona i organizovati zajednički sastanak predstavnika  navedeih institucija.

 

Član 19.

(1) U slučaju kada roditelj želi da prijavi određenu problematičnu situaciju koja se desila u školi ili kod kuće, a koja može biti vezana za nasilje nad djetetom, nastavniku/odgajatelju se preporučuje da se taj razgovor obavezno obavi uz prisustvo i drugog odgovornog lica škole (direktor, školski psiholog, pedagog, razrednik).

(2) Nedopustiv je ignorantski odnos zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama prema saznanju o  bilo kojem obliku nasilja nad i među djecom u školi ili izvan nje.

Član 20.

(1)Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi dužni su savjesno se odnositi prema imovini škole.

(2)Nije dozvoljeno korištenje imovine škole u privatne svrhe, kao i sticanje materijalne ili druge koristi, a koja se ostvaruje zloupotrebom položaja.

 

Član 21.

Zabranjena su neprihvatljiva ponašanja zaposlenih u odgojno-obrazovnim ustanovama: konzumacija alkohola, pušenje i konzumiranje opojnih sredstava u i oko odgojno-obrazovne  ustanove.

Član 22.

Zaposleni u odgojno-obrazovnim ustanovama su dužni da brinu o ličnoj higijeni, kao i da  budu prikladno odjeveni, te da svojim odjevanjem na radnom mjestu ne narušavaju ugled odgojno-obrazovnih ustanova i poziva prosvjetnog radnika. Odjeća treba biti čista, uredna, umjerenih linija i krojeva, ne smije biti uska, kratka niti neprimjereno otkrivati dijelove tijela, da ne bi negativno djelovala na pažnju učenika.

Član 23.

Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi dužni su pokazati razumijevanje za eventualne porodične probleme roditelja/staratelja, učenika i poštovati porodičnu privatnost.

Član 24.

(1) Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi dužni su uvažavati konstruktivne sugestije i opravdane pritužbe roditelja/staratelja kako bi poboljšali međusobnu komunikaciju i saradnju.

 (2) Informacija o uspjehu i vladanju svakog učenika saopštava se isključivo na informacijama – individualni sastanak roditelj-razrednik.

 

 

Član 25.

 Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi aktivno surađuju sa roditeljima/starateljima učenika u jačanja partnerskog odnosa škola-roditelj.

 

Član 26.

(1) Direktor škole dužan je stvarati radne uvjete koji kod zaposlenika podstiču kompetencije, samopoštovanje, dignitet prosvjetnog radnika kao i uslove za razvijanje socijalnog partnerstva unutar ustanove.

(2) Direktor škole je dužan da seprema zaposlenicima odnosi stručno, objektivno i s poštovanjem, te im omogući uvjete za stvaralački rad, slobodno izražavanje stavova, mišljenja i ideja.

(3)   Zaposlenici su dužni poštovati poslovnu hijerarhiju, njegovati timski oblik rada, dobre međuljudske odnose, a službene stavove iznositi samo u skladu sa ovlastima.

Član 27.

 

 (1)Direktor/nastavnici/stručni saradnici dužni su da u svom svakodnevnom radu preventivno  djeluju na pojavu koruptivnih praksi u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

(2) Direktor odgojno-obrazovne ustanove je dužan osigurati načine za prijavu korupcije ili drugih neprihvatljivih oblika ponašanja u  vrtiću/školi.

(3) Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovama u svakodnevnom radu promoviraju duh antikorupcije, potiču moralni razvoj ličnosti i izgradnju moralnih uvjerenja kod učenika.

(4) Ucjene i pritisci, mito i drugi nečasni utjecaji koji dovode do kršenja etičkih normi predstavljaju najgrublju povredu pravila ponašanja  i kršenje Etičkog kodeksa.

(5) Svi zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi dužni su prijaviti bilo koji oblik korupcije kojem su lično svjedočili.

Član 28.

(1) Zaposleni u odgojno-obrazovnim ustanovama dužni su promovisati afirmativne ideje prilikom pismenog i usmenog obraćanja/govora u javnom prostoru.

(2) Svim zaposlenim u odgojno-obrazovnoj ustanovi zabranjuje se upotreba govora mržnje, omalovažavanje, iznošenje neargumentovanih činjenica, uvredljivih sadržaja, netačnih i neprovjerenih informacija u javnom prostoru, a osobito putem društvenih mreža/foruma, a koji mogu narušiti ugled i dignitet bilo kojeg pojedinca/institucije.

(3) Objavljivanje fotografija i sadržaja na društvenim mrežama mora biti u skladu sa etičkim normama nastavničkog poziva.

(4) Nepoštivanje odredbi ovog člana podrazumjeva grubo kršenje  Etičkog kodeksa.

Član 29.

(1) Na početku školske godini na sjednici Nastavničkog  vijeća, direktor je dužan sa odredbama Kodeksa upoznati sve članove Nastavničkog vijeća.

(2) Nastavnicii, stručni saradnici, direktori i zaposleni, svojim potpisima potvrđuju da su upoznati sa odredbama Etičkog kodeksa koji ih obavezuje na djelovanje i ponašanje u skladu s njim.  

(3) Roditelji se mogu upoznati sa sadržajem Etičkog kodeksa putem Web stranice škole i oglasne ploče škole, te  na roditeljskom sastanku na početku svake školske godine.

(4) Na prvoj sjednici Nastavničkog vijeća iz reda nastavnika bira se  jedan član – koordinator za etička pitanja.

(5 )Original svojeručnih potpisa (o tome da su zaposleni upoznati sa odredbama Etičkog kodeksa) direktor je obavazan čuvati u školi, kao i kopiju potpisa sa imenom koordinatora.

(6) U slučaju prijema novih zaposlenika, ili u slučaju da neko od zaposlenih nije bio prisutan na sjednici Nastavničkog vijeća u skladu sa stavom (1) i (2)  ovog člana direktor se obavezuje upoznati zaposlenika sa Etičkim kodeksom, a zaposlenik je obavezan potpisom potvrditi da je upoznat sa sadržajem Etičkog kodeksa, koji ga obavezuje na djelovanje i ponašanje u skladu sa istim.

Član 30.

Zaposleni u odgojno-obrazovnoj ustanovi koji uoče elemente kršenja Etičkog kodeksa, dužni su o tome obavijestiti koordinatora za etička pitanja škole.

Član 31.

 

(1) O pokretanju postupka odgovornosti u slučaju kršenja Etičkog kodeksa odlučuje Etički odbor na inicijativu direktora škole, nastavnika, stručnih saradnika, roditelja, učenika ili bilo kojeg zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove  gdje se kodeks krši.

(2) Odluka o pokretanju postupka odgovornosti se donosi na osnovu pismene prijave u slučaju kršenja odredbi kodeksa.

Član 32.

(1) Etički kodeks se čuva na vidnom mjestu.

(2) Etički kodeks objavljuje se na Web stranici Gimnazije.

(3) Sa Etičkim kodeksom mora biti upoznat svaki zaposlenik i roditelj/staratelj djece koja pohađaju Gimnaziju.

Član 33.

   Ovaj Etički kodeks stupa na snagu danom donošenja.

 

  Broj: 75/18.

  Visoko, 26.03. 2018. godine                                                                                 

                                                                                                            

                                                                                         Predsjednik Školskog odbora         

                                                                                                  Lemeš Enes, s.r.                   

                                              

 PDF dokument možete pogledati  OVDJE