Spisak uposlenika Gimnazije „Visoko“ u Visokom

Direktor: Samir Purišević

Pomoćnik direktora: Mirzet Hindija

Bibliotekar: Nezira Lopo

Pedagog: Čajdrić Medina

Sekretarica: Kilalić Selma

Administrativni radnik: Marković Anđa

 

 

Profesori

Prezime i ime Predmet koji predaje
Skopljak Alma Bosanski jezik i književnost
Šahinović razija Bosanski jezik i književnost
Zilić Halida Bosanski jezik i književnost
Smailbegović Alma Bosanski jezik i književnost
Pašić-Alijagić Nasiha Engleski jezik
Lepić Edin Engleski jezik
Mateša-Bukva Mirela Engleski jezik
Salčinović-Greda Saida Njemački jezik
Omerbegović Fahira Njemački jezik
Plavčić Irma Njemački jezik
Erkočević Adisa Francuski jezik
Omerbegović Amila Italijanski jezik
Bolić Senaid Latinski jezik
Alihodžić Hatidža Turski jezik
Sarač Hedija Historija
Burko-Zukić Melisa Historija
Hindija Mirzet Geografija
Zukan Senad Geografija
Turković Nasveta Filozofija i logika, Sociologija
Čehajić Mediha Sociologija
Suljić Ismet Sociologija, Etika
Čakalović Midhat Vjeronauka, Kultura religija
Stanković Marjana Psihologija
Maslo-Bukva Edina Psihologija
Nukić Sanita Demokratija, Pedagogija, Metodika, Didaktika
Kujundžić Rafael Matematika
Sirćo Rasema Matematika
Mimić Edina Matematika
Mahmić Sidika Matematika, Informatika
Hodžić Dženeta Matematika
Dedić Fuad Informatika
Dedić Džemal Fizika
Alihodžić Muvedeta Fizika
Kovač Nedžmedina Biologija
Muhamedagić Mulija Biologija
Hrnjić Amra Hemija
Trako Muhamed Hemija
Silajdžić Džemail Likovna kultura
Talić Nedim Muzička kultura
Očuz Sejid Tjelesni i zdravstveni odgoj
Vračo Emir Tjelesni i zdravstveni odgoj
Pašalić Elma Tjelesni i zdravstveni odgoj
Husejnović Jasmin Tjelesni i zdravstveni odgoj

Domar: Husić Meho

Ložač: Trako Midhat

Zaposlenici na održavanju čistoće:

Šahmić Džemila
Džafić Senida
Sudžuka Šemsudin
Čilaš Sabina
Hajlovac Zemira